ratnikov

4 StackScripts
ratnikov / Ruby Install
10 deployments · 1 still active · last rev. 8 years ago

ratnikov / Rails3 + MySQL setup
5 deployments · 2 still active · last rev. 8 years ago

Sets up everything for a rails3 project

ratnikov / Apache + Passenger
4 deployments · 1 still active · last rev. 9 years ago

Installs Apache and Passenger module

ratnikov / Install GIT
2 deployments · 1 still active · last rev. 9 years ago

Installs git using aptitude